Trenytt

Moelven 2014: Beste resultat siden 2010

Med et driftsresultat for 2014 på NOK 204 millioner leverte Moelven Industrier ASA et resultat som er det beste siden 2010. Resultat før skattekostnad ble NOK 115, mot et underskudd på NOK 117 i 2013. Konsernet og eierne kan altså glede seg over en resultatfremgang på NOK 232 millioner sammenliknet med året 2013.

Les mer »

Skog22: Store muligheter i norsk skognæring

Den norske skog- og trenæringen kan bidra vesentlig til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge, og samtidig bidra til a løse den globale klimautfordringen. Dette er budskapet i rapporten fra strategigruppen Skog22, som nå er overrakt Landbruks- og matministeren.

Les mer »

UPM reduserer kapasiteten med 675.000 tonn

Finske UPM varslet i 2014 om omfattende kapasitetsreduksjon på flere fabrikker. Forhandlinger med de ansatte er nå avsluttet, og det er nå klart for permanent nedstenging av en kapasitet på 675.000 tonn avis- og magasinpapir, fremgår det av en pressemelding fra UPM.

Les mer »

Jon-Aksel Torgersen foreslås som ny styreleder i Norske Skog

Styreleder i Norske Skog Jarle Roth (54) har meddelt valgkomiteen at han ikke er kandidat til gjenvalg som styreleder. Valgkomiteen i Norske Skog foreslår enstemmig at Jon-Aksel Torgersen (63) overtar som ny styreleder i Norske Skog fra den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015, fremgår det av en pressemelding fra Norske Skog.

Les mer »

Regjeringen må følge opp Skog22!

Treindustrien, med administrerende direktør Heidi E. F. Kielland i spissen, går høyt opp på banen i forbindelse med oppfølging av strategiprosessen Skog22. I et brev til Landbruks- og matministeren, over en uke før rapporten fra Skog22 er levert, ber hun om at Statsråden følger opp strategiprosessen og koordinerer et arbeide som må skje i skjæringspunktet mellom flere departementer.

Les mer »

Treindustrien: Fjern konsesjonsloven

Treindustrien mener at konsesjonsloven for skogseiendommer må fjernes. Dette skriver administrerende direktør Heidi E. F. Kielland i bransjeforeningens høringssvar på Regjeringens forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten. En hovedbegrunnelse er at jordbruk og skogbruk opererer under svært ulike konkurransevilkår og har ulike behov for reguleringer. Regelverket bør fange opp dette, mener Treindustrien.

Les mer »

Doktorgrad til NTI-forsker

Forsker Dimitrios Kraniotis ved Norsk Treteknisk Institutt (NTI) har fullført sin doktorgrad ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), der han har sett på hvordan sterke vindbyger påvirker energiforbruket i hus.

Les mer »

Norskog vil ha kunnskap inn i miljøforvaltningen

Assisterende direktør i Norskog, Gaute Nøkleholm, sa i en høring i Energi- og miljøkomiteen i Stortinget at norsk miljøforvaltning bærer preg av mangel på basiskunnskap. – En stor andel av landets arter er ikke kartlagt, sa Nøkleholm til komiteen. Han underbygde dette med å vise til et forsøk utført av Skog og Landskap der man gasset trekronene på 24 furutrær og gjorde en totaltelling av arter man fant i denne artsfattige skogtypen.

Les mer »

Byråkrati truer skogbrukets pulsårer

Skogsbilveiene er skogbrukets pulsårer og er i stor grad bestemmende for om skogressursene brukes eller ikke. Skog som står langt fra vei gir lang og kostbar transport av både tømmer og utstyr i terrenget, i tillegg til at skjøtsel av den nye skogen blir både dyr og vanskelig. Mangel på vei bremser derfor generelt aktivitet og anvendelse av landets skogressurser, fremgår det av et brev skogeierforeningen Norskog har sendt til Landbruks- og matdepartementet.

Les mer »

Treindustrien søker Teknisk sjef

Bransjeforeningen Treindustrien annonserer nå etter Teknisk sjef. Dette er en nyopprettet stilling, men viderefører også arbeidet som ble utført av foreningens fagsjef. Per Skreden, som har hatt stillingen som fagsjef de senere år, skal tiltre ny stilling i Moelven Wood.

Les mer »

UPMs første bioraffineri i kommersiell drift

Verdens første trebaserte bioraffineri for produksjon av fornybar diesel har startet kommersiell produksjon i Lappeenranta, melder UPM. Konsernets Lappeenranta bioraffineri er basert på en hydrolyseprosess utviklet av UPM, og skal produsere rundt 120 millioner liter fornybar UPM Bio Verno diesel i året. Prosessen er basert på bruk av tallolje fra celluloseproduksjon.

Les mer »