Med et nytt energieffektiviseringsprosjekt viser Norske Skog Saugbrugs og administrerende direktør Kjell Arve Kure igjen resten av bransjen hva det er mulig å få til. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
Med et nytt energieffektiviseringsprosjekt viser Norske Skog Saugbrugs og administrerende direktør Kjell Arve Kure igjen resten av bransjen hva det er mulig å få til. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Nye energikutt ved Norske Skog Saugbrugs

Norske Skog Saugbrugs Halden setter stadig nye standarder for energibruk i produksjon av tremasse. Et nytt prosjekt kan redusere energibruken med hele 14 prosent. Energireduksjonen tilsvarer strømforbruket til nesten 6000 boliger. Enova støtter prosjektet med 37,2 millioner kroner.

Publisert

– Vi ønsker å skape et banebrytende lavt energiforbruk i vår fiberproduksjon. Saugbrugs skal være benchmark for industrien, og vi vil med disse energitiltakene også å skape god total lønnsomhet ved fabrikken, sier administrerende direktør Kjell-Arve Kure ved Norske Skog Saugbrugs, i en pressemelding.

Betydelige energikutt

En utfordring med dagens tremasseproduksjon er at store mengder ferdig bearbeidet tremasse går i retur for reprosessering sammen med uferdig tremasse. Dette prosjektet har som mål å redusere dette svinnet med hele 50 prosent. Da denne produksjonen er veldig energikrevende kan dette bidra til å redusere energibruken i denne kjerneprosessen med 14 prosent. For menigmann virker kanskje ikke 14 prosent imponerende, men Norske Skog Saugbrugs står alene for nesten en prosent av Norges stasjonære strømforbruk – og 14 % reduksjon i denne kjerneprosessen utgjør hele 92 GWh. Det tilsvarer strømforbruket til 5750 norske boliger.

I dette regnestykket er det tatt høyde for at det reduserte strømbehovet fører til at produksjonen av overskuddsvarme reduseres. Dette er overskuddsvarme som i dag benyttes i produksjonsprosessen. For å kompensere for tapet av denne varmeressursen, vil Norske Skog Saugbrugs parallelt gjennomføre et annet energieffektiviseringsprosjekt som gir en bedre utnyttelse av annen spillvarme. Spillvarme-prosjektet har fått støtte på 25,9 millioner fra NOx-fondet.

Stort spredningspotensial

Enova har i lang tid fulgt utviklingsarbeidet ved bedriften og har latt seg imponere:

– Å utnytte energi og ressurser mer effektivt er helt sentralt i omstillingen av Norge til et lavutslippssamfunn. Norske Skog Saugbrugs er et eksempel på en av flere norske industribedrifter som har et energieffektiviseringsarbeid i verdenseliten. Nå tar de nok et steg, sier strategidirektør Tonje Foss Enova.

Norske Skogs Saugbrugs har over mange år jobbet med å effektivisere det energiintensive TMP-trinnet, som utgjør en viktig del av all mekanisk tremasseproduksjon. TMP er forkortelse for thermomechanical pulping som er et innarbeidet begrep i papirindustrien. Her blir tømmerstokken i flere trinn malt opp til termomekanisk trefibermasse. I Halden brukes tremassen i fremstillingen av magasinpapir, men samme teknologi kan også brukes til å produsere kartong og hygienepapir.

– I Halden bidrar dette prosjektet først og fremst til betydelig kutt i strømbruken, men om prosjektet lykkes og teknologien tas i bruk i utlandet, kan den også bidra til klimakutt der hvor tremasseprodusentene ikke har den samme tilgangen på fornybar elektrisitet, understreker Foss.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS