Foran, forskningssjef i NIBIOs skogdivisjon og senterleder for SmartForest, Rasmus Astrup. Midt i bildet med drone, forsker Stefano Puliti, NIBIO. Bak, fra venstre: divisjonsdirektør Bjørn Håvard Evjen, NIBIO, professor Terje Gobakken, NMBU, rådgiver Thomas Husum, Norges Skogeierforbund, administrerende direktør Nils Vagstad, NIBIO.
Foran, forskningssjef i NIBIOs skogdivisjon og senterleder for SmartForest, Rasmus Astrup. Midt i bildet med drone, forsker Stefano Puliti, NIBIO. Bak, fra venstre: divisjonsdirektør Bjørn Håvard Evjen, NIBIO, professor Terje Gobakken, NMBU, rådgiver Thomas Husum, Norges Skogeierforbund, administrerende direktør Nils Vagstad, NIBIO.

Forskningsmiljøer og skognæringa satser stort sammen

NIBIO, NMBU, UiO, tre utenlandske partnere og den norske skognæringa etablerer senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med støtte fra Forskningsrådet.

Publisert

Et konsortium av forskningsinstitusjoner og aktører i norsk skognæring fikk nylig tildelt midler fra Forskningsrådet til etablering av kunnskapssenteret SmartForest. Målet med samarbeidet er å styrke bærekraftig drift og konkurransekraft i skognæringa gjennom en ‘digital transformasjon.’ Økt effektivitet forventes også som resultat av samarbeidet.

Om prosjektet Smart Forest, ifølge omtale på Forskningsrådets hjemmeside

Smartforest: Bringing Industry 4.0 to the Norwegian forest sector

Vertsinstitusjon:
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Forskningspartnerne:
NMBU og Universitet i Oslo. I tillegg er det med tre internasjonale forskningspartnere: Mistra Digital Forest (Sverige), FPInnovations (Canada) og RIF Institute for Research and Transfer (Tyskland).

Næringspartnere:
Norges Skogeierforbund, Viken Skog, Glommen-Mjøsen Skog, AT Skog, Norskog, Statskog, Moelven Virke, Skogdata, Norsk Virkesmåling, Skogbrand, MEF, Komatsu, TerraTec, DNV-GL, ARD Innovasjon, Landbruksdirektoratet

Hovedmålet er å forbedre effektiviteten i den norske skogsektoren ved å legge til rette for en digital revolusjon som vil transformere informasjon og data om skogressursene, skogskjøtselen, driftsteknikken og tømmerleveransene til industrien, samt en overordnet digital informasjonsflyt i hele skogsektoren.

Den digitale transformasjonen vil skje gjennom en serie innovasjoner som vil legge grunnlaget for utviklingen av en sterk "skog-tech" sektor i Norge. Senteret vil også være viktig for skogsektorens omdømme, bidra til bedre rekruttering til både forskning, forvalting og næring, og bidra til en høyere kvinneandel i skogsektoren.

Digitalisering innenfor skogsektoren og forskning og utvikling innenfor sektoren har vært karakterisert av spredte aktiviteter hos enkeltaktører. Skogsektoren er kjennetegnet av mange, relativt små bedrifter med begrenset forsknings- og utviklingskapasitet. Senteret vil bidra med å koordinere forsknings- og utviklingsaktiviteten knyttet til digitalisering i hele sektoren.

– Vi ønsker å bedre effektiviteten i den norske skogsektoren ved å legge til rette for en digital revolusjon. Den skal transformere informasjon og dataflyt om skogressurser, skogskjøtsel, driftsteknikk og tømmerleveranser, sier divisjonsdirektør i NIBIO, Bjørn Håvard Evjen, i en pressemelding.

NIBIO, ved forskningssjef i Divisjon for skog og utmark, Rasmus Astrup, skal administrere og lede det omfattende prosjektet som har en kostnadsramme på 234 millioner kroner og en varighet på åtte år. Finansieringen er et spleiselag mellom forskningsmiljøene og bransjen på den ene siden, og Forskningsrådet på den andre.

SmartForest er ett av 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som fikk innvilget søknaden i Forskningsrådets styre 11. juni. 70 søkerkonsortier sendte inn søknad.

Smartere drift

Droner er mye brukt i skogbruket og er et viktig redskap for å innhente høyoppløselig informasjon om ressursene og skogens tilstand. I SmartForest inngår droner som et naturlig verktøy og er sentral i videre utvikling av digitalisert skogsdrift.
Droner er mye brukt i skogbruket og er et viktig redskap for å innhente høyoppløselig informasjon om ressursene og skogens tilstand. I SmartForest inngår droner som et naturlig verktøy og er sentral i videre utvikling av digitalisert skogsdrift.

Astrup forklarer at digitaliseringen vil gjøre seg gjeldene i alle ledd i verdikjeden til skogsektoren, fra utplanting og skjøtsel, hogst og overordnet arealbruk, til tømmertransport og bearbeiding, fram til kunder og marked. Det handler om oversikt, sporbarhet og kvalitetssikring – i tillegg til omsorg for ressurser og miljø.

– Den digitale transformasjonen skal skje gjennom en serie innovasjoner som legger grunnlaget for utviklingen av en sterk "skog-tech" sektor i Norge, sier prosjektleder Astrup.

Økt bruk av teknologi og data som genereres i de ulike operasjonene, vil kunne redusere kostnadene og øke lønnsomheten i verdikjeden, utdyper han. I tillegg vil bedre planlegging redusere miljøbelastningen og transportbehovet på vei og jernbane.

Senteret vil ellers være viktig for skogsektorens omdømme og bidra til rekruttering til forskning, forvalting og næring, mener Astrup.

Riktig og viktig

Også direktør Nils Vagstad i NIBIO er glad for at et prosjekt som SmartForest nå kan gjennomføres.

– Det er veldig riktig, og virkelig på sin plass, med en slik satsing innenfor skogsektoren i Norge. Etableringen av SmartForest som et senter for forskningsdrevet innovasjon, setter en viktig næring enda tydeligere på kartet, sier NIBIO-direktøren. Dette vil også plassere oss i fronten internasjonalt.

Forskning, forvaltning og næring - sammen

Laserskannet bilde av hjulspor (i rødt) fra skogsmaskin. Bildet er tatt fra en mobil skanner festet på ryggsekk, og brukes sammen med ulike sensorer til å vurdere tilstand og marktrykk/slitasje etter hogst.
Laserskannet bilde av hjulspor (i rødt) fra skogsmaskin. Bildet er tatt fra en mobil skanner festet på ryggsekk, og brukes sammen med ulike sensorer til å vurdere tilstand og marktrykk/slitasje etter hogst.

Det er første gang de norske forskningsmiljøene og aktørene i hele skogbruket har samlet seg om en søknad til den prestisjefylte SFI-utlysningen fra Forskningsrådet.

– Dessuten er det spennende å få med sterke fagmiljøer som tradisjonelt ikke har jobbet mye med skogspørsmål. Både Universitetet i Oslo, Det Norske Veritas og noen utenlandske partnere vil tilføre nye ideer og kunne bidra til nye og mer rasjonelle løsninger, sier prosjektleder Astrup.

NIBIO og NMBU har sammen bygd opp en ledende kompetanse på teknologi i skogbruket som er kjernen for SFI-søknaden.

Skognæringa applauderer

Norskog er en sentral aktør i norsk skogindustri og i prosjektet. Administrerende direktør Arne Rørå er en av dem som har ivret for et samarbeid mellom skognæring og skogforskning.

Han er svært fornøyd med støtten fra Forskningsrådet som gjør det mulig å realisere SmartForest.

– Det er fantastisk at det nå kan etableres et toppsenter for innovasjon i vår bransje med fokus på økt verdiskaping i næringa. Skogbruket har tatt ut store rasjonaliseringsgevinster over flere tiår. Likevel mener vi det ligger et potensial for ytterligere verdiskaping både gjennom drift og datahåndtering, kommenterer Rørå.

Mer skånsomt jordbruk: Utprøving av beltegående skogsmaskin for en annen vektfordeling enn hjulgående maskiner, og dermed mindre slitasje og markavtrykk.
Mer skånsomt jordbruk: Utprøving av beltegående skogsmaskin for en annen vektfordeling enn hjulgående maskiner, og dermed mindre slitasje og markavtrykk.

Han sier det handler om å se muligheter for å utføre de samme oppgavene på nye måter. For eksempel kan eksisterende data settes sammen med nye data og brukes i ny sammenheng.

– Det at vi nå får etablert et kunnskapssenter over en tidshorisont på åtte år, gir en plattform for varig kompetansestøtte som vil være svært verdifull for skogbruket i Norge, sier Rørå.

Er det noen som er godt plassert for å ta ut gevinster i det grønne skiftet, så det skognæringa, mener han.

– Vi forvalter en fornybar ressurs med stor evne til verdiskaping og karbonfangst hånd i hånd. Sirkulær økonomi i et nøtteskall. Dette er veldig bra for næringa, avslutter Norskog-direktøren, og hilser SmartForest velkommen.

(Pressemelding)

SmartForest:
Nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
3D-bilde av skog basert på laserdata innhentet fra drone. Høy detaljeringsgrad gjør det mulig å vurdere skogressursen sammensetning, treslag, antall og størrelse, i tillegg til økologi og bonitet - og dermed bidra til bedre skogforvaltning.

Nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Hypotesen bak SmartForest er at de neste års framskritt innen effektivitet og miljømessige leveranser i skognæringen vil skje gjennom digitalisering, bruk av data og kunnskapsbasert forvaltning.

SmartForest vil derfor undersøke hvorledes en serie med muliggjørende teknologier slik som droner, fjernmåling, maskindata, robotikk, blockchain og digital twinning kan utnyttes til å øke verdiskaping og forbedre miljøpåvirkningen fra den norske skogsektoren.

Sentret skal ikke utvikle de grunnleggende muliggjørende teknologier, men sikre at de utnyttes og brukes på nye måter.


- Dermed kan det lede til innovasjoner som faktisk gir økt produksjon og miljømessing effektivitet i skogbruket, sier senterleder Rasmus Astrup. Han er også forskningssjef i Divisjon for skog og utmark i NIBIO.

- De muliggjørende teknologier gir utrolige muligheter for å få bedre informasjon og utnytte denne til å forbedre produksjon, legger han til.


Senteret dekker verdikjeden i skogen, fra utplanting og fram til industri. Fokuset på den industrielle delen av verdikjeden er helt sentral for utviklingen av norsk bioøkonomi.


- Uten en effektiv, internasjonalt konkurransedyktig og bærekraftig produksjon i skogen, faller mye av grunnlaget for en vellykket grønn omstilling, sier divisjonsdirektør i NIBIO, Bjørn Håvard Evjen


Mer om målsettinger

SmartForest vil fokusere på seks ulike applikasjonsområder for digitaliseringen og muliggjørende teknologier:

1. bedre informasjon som grunnlag for beslutningstøtte

2. presisjons-skogbehandling som sikrer lokaltilpasset behandling av skogen


3. digitalt-støttet driftsteknikk hvor det ultimate målet er semi- eller fullautomatisert drift


4. produksjonsstyring der verdien av det produserte tømmeret maksimeres og tilpasses til industriens behov gjennom digitale verktøy og optimering


5. forbedret sporbarhet og sertifiseringsprosesser gjennom digitale verktøy


6. utviklingen av den digitale verdikjede der alle aktører er forbundet digitalt og til enhver tid har tilgang til relevant informasjon


- SmartForest blir fantastisk spennende. Muligheten for å jobbe i skjæringspunktet mellom nye teknologier og forvaltning av våre fantastiske skogressurser i samarbeid med viktige og proaktive næringsaktører er drømmesenario for meg og mine kollegaer her på Ås, sier senterleder Astrup.


Han håper senteret med sitt fokus på teknologi og norsk skognæring kan lede til økt rekruttering av studenter og nyutdannede til skogsektoren.


- Jeg kan ikke forstå annet enn at dette vil bli et attraktivt område for unge i dag, sier Astrup.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS